CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Fulltext
Sobota 13.08.2022
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 
Království perníku

Obecní úřad Bělotín [ Obecní úřad ]

Obecní úřad Bělotín sídlí v budově čp. 151 vlevo od komunikace I/47 ve směru na Odry cca 250 m od křižovatky se silnicí I/48 (U Žida). Obecní úřad na mapovém portálu www.mapy.cz


Z historie stavby:
Původní bankovní budova Raiffeisenkasse pochází z r. 1912. Stojí na místě zaniklé kapličky Panny Marie, kterou dnes připomíná keramická plastika Jarmily Gavlasové, instalovaná ve vstupní hale v r. 2009. Za zmínku stojí, že se jedná o historicky druhou provozovnu zmíněného bankovního domu na našem území, postavené nedlouho po první v sousedním Vražném. Po 2. světové válce byla budova využívána jako škola. Svou současnou funkci plní od r. 1987. 
Od r. 1995 budova prošla několika opravami. Byl opraven krov, vyměněna střešní krytina a zefektivněno vytápění. V letech 2008 a 2009 byla ve dvou etapách s využitím prostředků Olomouckého kraje vyměněna okna a provedeno zateplení zdiva. Současně byly vyměněny vstupní dveře úřadu i pošty a do vstupní haly úřadu byla instalována dveřní přepážka. Tato opatření přinesla nejen výraznou úsporu energie na vytápění, ale zejména výrazné snížení hluku a prašnosti na pracovištích úřadu.

Mimo kanceláří obecního úřadu a starosty, obřadní a zasedací síně zde sídlí rovněž místní knihovna s veřejným přístupem k internetu a poštovní úřad (samostatný vchod). 
V přístavbě za budovou je umístěna školní kuchyně a jídelna, která zajišťuje stravování pro žáky Základní a mateřské školy, zaměstnance i pro veřejnost.ELEKTRONICKÁ PODATELNA:

Adresa elektronické podatelny: belotin(at)olkraj.cz
 
Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci.
 
Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):

 • formát *.txt (prostý text)
 • formát *.htm, *. html (hypertextový dokument)
 • formát *.rtf (rich text format)
 • formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
 • formát *.docx (soubory softwarového produktu Microsoft Word 2007 a vyšší)
 • formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
 • formát *.xlsx (soubory softwarového produktu Microsoft Excel 2007 a vyšší) 
 • formát *.pdf (Portable Document Format - Adobe Acrobat)
 • formát *.jpg, *.tif, *.gif (rastrový grafický formát)

Při použití jiných formátů nebude elektronická podatelna způsobilá tato podání přijmout.

Spustitelné soubory (např. *.exe, *.com, apod.) nebudou přijaty - při zjištění jejich výskytu budou z bezpečnostních důvodů odstraněny.

Maximální přípustná velikost přijímané zprávy včetně přílohy je 10 MB.
 
Seznam povolených typů nosičů dat:

 • CD se souborovým systémem ISO9660 

Adresa umístění podatelny a pokladny:

Obecní úřad Bělotín
Bělotín 151
753 64 Bělotín
 
Úřední hodiny podatelny:
 
viz PROVOZNÍ DOBA - níže
 
Potvrzování doručených zpráv včetně vzoru:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

 • zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance
 • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
 • identifikátor datové zprávy (dokumentu) 

Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli zasláním datové zprávy tohoto obsahu:

Vaše elektronické podání bylo přijato dne ..., v ... hod, ... minut a bylo zaevidováno pod evidenčním číslem ...
S pozdravem
jméno a příjmení oprávněného zaměstnance
Elektronická podatelna Obecního úřadu Bělotín
zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance Obce Bělotín

 
Postup u chybného formátu zprávy, infikaci zprávy virem:

V případě, že zpráva nebude z technických důvodů čitelná (např. porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem, a podobně), nebude zpracovávána a nepřijetí sděleno odesílateli zasláním datové zprávy s vysvětlením příčiny nepřijetí.
 
Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu webmaster(at)belotin.cz, případně volejte na tel. č. 581 612 100, správce ICT.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči obecnímu úřadu činit právní úkony v elektronické podobě:
zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA:

Pro účely uveřejňování informací, vyhlášek, rozhodnutí a dalších závazných dokumentů způsobem umožňujícím dálkový přístup zřizuje Obec Bělotín ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Elektronickou úřední desku obce Bělotín.PROFIL VEŘEJNÉHO ZADAVATELE:

Pro účely evidence veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů zřizuje obec Bělotín Profil veřejného zadavatele.REGISTR OZNÁMENÍ:

Pro účely evidence oznámení ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů zřizovala obec Bělotín do r. 2018 Registr oznámení. Na základě poslední úpravy jsou následující oznámení evidována a zpřístupněna prostřednictvím Centrálního registru oznámení.KRIZOVÉ ŘÍZENÍ:

V případě ohrožení obce přebírá řízení Krizová komise.

V případě povodňového ohrožení se komise řídí Povodňovým plánem obce Bělotín , který navazuje na Povodňový plán ORP Hranice. V Povodňovém plánu vyššího samosprávného celku jsou přístupné mj. výstupy z digitálního systému povodňové služby včetně  hladinových měření, instalovaných na tocích v obci Bělotín.ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Obec zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.
Každý občan má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ u dozorového úřadu.

Podrobné informace o rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů Obecním úřadem je uvedeno v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

Správce OÚ:
Obec Bělotín, sídlo: 753 64 Bělotín 151, IČ: 00301019, DS: unrbsif, telefon: 581 612 100, 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Tomáš Bíbrlík, e-mail: t.bibrlik@regionhranicko.cz, tel. 777 698 876, 
úřední dny: Pondělí až Pátek  8:00 až 16:00 hod.


DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY:

- Nahlížení do katastru nemovitostí a informace o řízení nabízí na svých stránkách Český úřad zeměměřický a katastrální

- Zobrazení podrobných informací o obecním úřadu a obci Bělotín na Portálu veřejné správy

- Vstupní brána Portálu veřejné správy - informace o správních úřadech, adresy, postupy při řešení různých životních situací, formuláře, zákony atd.

PROVOZNÍ DOBA:

Pondělí: 07:00 - 17:00
Úterý: 07:00 - 15:30
Středa: 07:00 - 17:00
Čtvrtek: 07:00 - 15:30
Pátek: 07:00 - 13:30
Sobota: Zavřeno
Neděle: Zavřeno

Provozní doba pro veřejnost PONDĚLÍ a STŘEDA
Přestávka na oběd: 11:15 - 12:45

KONTAKTNÍ ADRESA:

Obecní úřad Bělotín
Bělotín 151
753 64 Bělotín
Česko (CZ)
tel: (+420) 581 612 100
fax: (+420) 581 612 100

DOKUMENTY

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km
DALŠÍ INFORMACE: http://www.belotin.cz

Typ záznamu: Obecní úřad
AKTUALIZACE: Petr Svoboda (Infomorava.cz) org. 56, 07.06.2019 v 13:03 hodin
Copyright 1998-2022 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY