CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Fulltext
Úterý 21.05.2019
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.12.2002

Obec Šilheřovice

Přítomno : 14 členů ZO, oml. Mgr. M. Niedermeierová
Zapisovatelka : S. Gromnicová

1.Zastupitelstvo obce schvaluje :
1.1. Program jednání :

1. Zahájení, určení zapisovatele, usnášeníschopnost /starostka/
2. Zvolení ověřovatelů zápisů
3. Zvolení návrhové komise pro usnesení
4. Schválení programu zasedání /předkložila starostka/
5. Kontrola plnění usnesení z předcházejícího zasedání /předklpředložil předseda Kontr. výboru/
5.a Zpráva o práci Rady obce /předložila za RO starostka/
6. Návrh na prodej parcel č. 1713/13 a 1713/14 v k.ú Šilheřovice Ředitelství silnic a dálnic ČR /předkložila za RO starostka/
7. Návrh na prodej umělé vodní nádrže na parcele č. 1522 jedinému zájemci /předložil za RO místostarosta/
8. Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva /předložila za RO starostka/
9. Organizační řád orgánů obce /předkládá za RO starostka/
10. Rozpočet na rok 2003 /předložila za RO starostka/
11. Diskuze
12. Usnesení zasedání /předložila předsedkyně návrhové komise/
13. Závěr

1.2. ověřovatele zápisu :Ing : S. Lipinský, Ing. M. Čecháček
1.3. návrhovou komisi ve složení : J.Čecháček, Mgr. S. Žvaková, E. Janoš
1.4 prodej parcel č. 1713/13 a 1713/14 v k.ú. Šilheřovice Ředitelství silnic a dálnic ČR za odhadní cenu .
1.5 prodej umělé vodní nádrže na parcele č. 1522 za cenu dle znaleckého posudku.
1.6. stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva dle článku 15 Organizačního řádu orgánu obce Šilheřovice, schváleného dne 27.12.2002.
1.7. Organizační řád orgánů obce Šilheřovice.
1.8. variantu "C" Rozpočtu obce Šilheřovice na rok 2003 s těmito úpravami :
* navýšení příjmů o 300.000 Kč (za prodej parcel 1713/13 a 1713/14), za vodné o 90 000 Kč, za pronájem hrobových míst o 45.000 Kč, z místních poplatků o 50.000 Kč a kapitoly "Rezervy " o skutečný zůstatek na účtu k 31.12.2002.
* navýšení výdajů o 50.000 Kč na dotaci TJ, na 5.000 Kč dotaci Svazu včelařů, na neinvestiční náklady na žáky ZŠ o 50.000 Kč
* převést do rezervy náklady na plynofikaci knihovny ve výši 50.000 Kč, osvětlení před Obecním úřadem ve výši 30.000 Kč, náklady na nákup malého traktoru ve výši 75.000 Kč
* ponížit příjmy o 200.000 Kč (prodej Juliánka).

2. Zastupitelstvo obce ukládá :

2.1 Radě obce dopracovat návrh rozpočtu dle schválených úprav a doplnění na zasedání ZO dne 27.12.2002
2.2 Starostce obce předat Organizační řád orgánů obce všem zaměstnancům, členům ZO, Základní škole a orgánům obce.
2.3 Radě obce zajistit zpracování Smlouvy o budoucí smlouvě na prodej umělé vodní nádrže "Juliánka".

3. Zastupitelstvo obce pověřuje :

3.1 starostku obce podepsat Kupní smlouvu dle bodu 1.4. usnesení

4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

4.1. přednesenou zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva obce ze dne 2.12.2002 bez připomínek.
4.2. přednesenou zprávu o práci Rady obce v měsíci prosinci 2002 bez připomínek

Mgr. Ludmila Janoschová
starostka obce

Karel Machala
místostrosta obce

Podpis členů návrhové komise pro usnesení :

......... ........... ..........

V Šilheřovicích, 27.12.2002


 
Zveřejněno 11.02.2003 v 08:44 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY