CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY
Fulltext
Pátek 12.08.2022
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 
Království perníku

Povinné informace

podle zákona 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů o svobodném přístupu k informacím podle Standardu "Informační systém veřejné správy"
1. Oficiální název:
Obec Bělotín
2. Důvod a způsob založení:
Zákon ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích (obecním zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
3. Organizační struktura:
Mgr. Eduard Kavala Starosta obce statutární zástupce obce, řídí a organizuje chod obce a obecního úřadu
Petr Vyka Místostarosta
neuvolněný
zastupuje starostu po dobu jeho nepřítomnosti
Ing. Pavel Rybecký Odborný referent správa a údržba obce, stavební agendy, životní prostředí, správa hřbitovů
Martina Račková Odborný referent účetní agenda, matrika, legalizace a vidimace, poplatky
Miloslava Benová Referent samosprávy mzdová a personální agenda, poplatky, legalizace a vidimace
Mgr. Ilona Tenglerová Referent samosprávy pokladna, poplatky, kultura, podatelna, knihovna, kopírování, legalizace a vidimace
. Správce ICT informační systém o území (GIS), obecní zpravodaj, správa webové prezentace, elektronické komunikace, správa informačního systému, poplatky, agendy investičních akcí, administrace CzechPOINT a ISDS.
4. Kontaktní spojení:
Poštovní adresa:
Obecní úřad Bělotín
753 64 Bělotín 151
Telefon/Fax:
581 612 100

Ústředna - spojuje všechna pracoviště OÚ vč. kanceláře starosty a spouští fax.
GSM:

727 976 643 - Kavala
724 168 322 - Benová
607 052 387 - Rybecký
602 549 744 - Račková
725 515 087 - Tenglerová
724 169 778 - Spáčilová

VoIP:
581 030 005 - ústředna
581 030 006 - ústředna
E-mailové adresy:
- pro běžnou korespondenci úřadu a starosty: belotin(at)belotin.cz
- pro stavební agendy a projekty, správu hřbitovů, bytových a nebytových prostor, čistota obce: urad(at)belotin.cz
- pro ekonomické agendy (fakturace, rozpočet, majetek), matriku: ekonom(at)belotin.cz
- pro personální agendy, mzdy, dávky sociální, nemocenské a další, poplatky, CzechPOINT: ucetni(at)belotin.cz
- pro organizační pokyny, přihlášky a oznámení kulturních a společenských akcí, zejména pravidelně pořádaných obcí, jako Pivní slavnosti, dny obce, BTZ, Valentův podzim apod.: kultura(at)belotin.cz
- pro správce webové prezentace, ICT, dotace, GIS, CzechPOINT, datové schránky, solární LED VO, veřejný rozhlas webmaster(at)belotin.cz
E-podatelna:
- elektronická podání, žádosti a stížnosti belotin(at)olkraj.cz
Oficiální stránky:
Prezentace obce, partnerských obcí, sdružení a spolků, jejichž je obec Bělotín členem.
5. Úřední hodiny:
Úřední doba pro osobní styk s veřejností pouze v pondělí a ve středu!
Pondělí 07:00 - 11:15 11:45 - 17:00
Úterý 07:00 - 11:15 11:45 - 15:30
Středa 07:00 - 11:15 11:45 - 17:00
Čtvrtek 07:00 - 11:15 11:45 - 15:30
Pátek 07:00 - 11:15 11:45 - 13:30
Ostatní dny pouze po předchozí telefonické domluvě.
6. Bankovní spojení:
Běžný účet:
Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 1883001369/0800

Účet pro dotace:
Česká národní banka, číslo účtu: 94-3713831/0710

Účet pro dotace ze SFDI:
Česká národní banka, číslo účtu: 2006-3713831/0710
7. IČ (identifikační číslo):
00301019
8. DIČ (Daňové identifikační číslo)
CZ-00301019, (Obec Bělotín je plátcem DPH od 1.7.2009)
9. Rozpočet obce a závěrečný účet
Všechny dokumenty se vztahem k rozpočtu obce a svazků, jichž je obec členem, jsou soustředěny na elektronické úřední desce úřadu:
Všechny dokumenty se vztahem k výsledkům hospodaření obce a svazků, jichž je obec členem, jsou soustředěny na elektronické úřední desce úřadu:
10. Žádosti o informace
 • Písemně na adrese obecního úřadu
 • Osobně v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách uvedených výše
 • Písemně na adrese elektronické pošty belotin(at)belotin.cz
 • Písemně prostřednictvím elektronické podatelny belotin(at)kr-olomoucky.cz
 • Informace jsou zveřejňovány na úřední desce OÚ, v internetové prezentaci, případně vyhlášením místním rozhlasem
11. Příjem žádostí a dalších podání
Obdobně jako v předchozím odstavci.
12. Opravné prostředky
Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu:
 • Ve věcech přenesené působnosti je odvolacím orgánem
  Krajský úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 OLOMOUC
 • Ve věcech samostatné působnosti rozhoduje zastupitelstvo obce Bělotín.
13. Formuláře
Formuláře k agendám, řešeným obecním úřadem Bělotín, jsou soustředěny na elektronické úřední desce úřadu:
Řadu užitečných formulářů naleznete na internetových stránkách:
14. Návody pro řešení životních situací
15. Nejdůležitější předpisy
 • Obecně závazné vyhlášky obce Bělotín
 • Přehled některých zákonů ČR:
 •  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
   Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
   Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy,
   Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení,
   Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému,
   Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
   Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
   Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
   Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
   Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
   Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona,
   Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem,
   Zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků,
   Zákon č. 199/1994 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
   Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
   Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství,
   Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
   Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
   Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
   Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
   Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
   Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
   Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
   Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
 • Úplné znění zákonů, vyhlášek a nařízení, vydaných ve Sbírce zákonů ČR, lze zapůjčit v kanceláři obecního úřadu a najdete je i na Portálu veřejné správy České republiky v nabídce "Zákony".
16. Sazebník úhrad za poskytování informací, pořízení kopií a opisů, nahlížení do spisů a další
Při stanovení poplatku se vychází především z ustanovení zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.

Celková výše požadované úhrady nákladů je tvořena součtem částky vypočtené za přímé materiálové náklady a částky vypočtené za náklady na přípravu informace.
Vyhledání informací pracovníkem obecního úřadu 100,- Kč za každou započatou hodinu
Kopírování černobílé 1,- Kč za každý formát A4
Poskytnutí informací na datovém nosiči 10,- Kč / CD-DVD
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106 / 1999 Sb.
Všechny dokumenty uvedeného typu jsou soustředěny na elektronické úřední desce úřadu:
18. Seznam příspěvkových organizací a organizačních součástí
 • Základní škola a mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace, IČ: 71003827

  Správa bytů Bělotín, p.o., IČ: 71294651
 • Místní knihovny (bez právní subjektivity)
19. Spolky a organizace
20. Profil veřejného zadavatele
Pro účely evidence veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zřizuje obec Bělotín
21. Registr oznámení
Pro účely evidence oznámení ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů zřizuje obec Bělotín
Od r. 2018 je agenda vedena v Centrálním registru oznámení na adrese https://cro.justice.cz/
.
22. Zpracování osobních údajů
Obec zpracovává osobní údaje (dále jen OÚ) ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze školského zákona a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý občan má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od školy přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenos OÚ, omezení zpracování a má právo vznést námitku proti zpracování OÚ u dozorového úřadu.
Správce OÚ:
Obec Bělotín,
sídlo: 753 64 Bělotín 151,
IČ: 00301019,
DS: unrbsif,
telefon: 581 612 100,
e-mail: belotin(at)belotin.cz
Pověřenec pro ochranu OÚ:
Tomáš Bíbrlík,
e-mail: t.bibrlik(at)regionhranicko.cz,
tel. 777 698 876,
úřední dny: Pondělí až Pátek – 8:00 až 16:00
DALŠÍ INFORMACE: Obecní úřad Bělotín
Zveřejněno 05.02.2008 v 10:42 hodin
Copyright 1998-2022 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY