CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Fulltext
Čtvrtek 05.12.2019
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 

Odbor dopravy

Vedoucí odboru:
Ing. Josef Trčka
Telefon : 553 756 900
E-mail : josef.trcka@opava-city.cz

Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 13:00

1.Oddělení dopravně správních agend

Vedoucí oddělení: Jaroslav Vávra

Telefon : 553 756 910
E-mail : jaroslav.vavra@opava-city.cz

1.Úsek registru silničních vozidel
*vede registr silničních vozidel
*rozhoduje o zápisu silničních vozidel do registru
*přiděluje silničním vozidlům registrační značky
*vydává osvědčení o registraci a technické průkazy silničním vozidlům
*provádí zápisy a výmazy k zástavním právům k silničním vozidlům
*rozhoduje o trvalém a dočasném vyřazení z registru
*schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobených nebo přestavěných
sil.vozidel
*schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezených vozidel
*provádí zápisy změn údajů v technickém průkazu silničního vozidla
2. Úsek registru řidičských oprávnění
*uděluje, podmiňuje, omezuje, odnímá a vrací řidičské oprávnění, zrušuje
podmínění nebo omezení řid.oprávnění
*nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti držitele řid.oprávnění
*nařizuje přezkoušení z odborné způsobilosti držitele řid.oprávnění
*vydává a vyměňuje řidičské průkazy a mezinárodní řidičské průkazy,
*vydává duplikáty řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů
*vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem a řidičské průkazy
Evropských společenství
*vede registr řidičů a řidičských oprávnění
3. Úsek registru řidičských oprávnění - autoškoly
*rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a odnětí
*schvaluje výcviková vozidla pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny
jeho užívání zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkoušce z odborné
způsobilosti a provádí tyto zkoušky


2.Oddělení správy dopravy a pozemních komunikací

Vedoucí oddělení: ing. Rudolf Klein

Telefon : 553 690 286
E-mail : rudolf.klein@opava-city.cz

1. Zajišťuje výkon státní správy v územním obvodu Magistrátu města Opavy
na úseku silniční dopravy a silničního hospodářství ve věcech pozemních komunikací:
*vydává rozhodnutí týkající se dočasného omezení obecného užívání, zvláštního
užívání pozemních komunikací (např. přeprava nadměr. nákladů, umístění
inženýrských sítí, provádění stavebních prací na komunikacích, pořádání
kulturních, sportovních a náboženských akcí), připojování nemovitostí
na komunikaci, provedení staveb a teréních úprav v ochranných pásmech silnic,
povolení o zřízení popř. odnětí povolení o provozování reklamních zařízení,
vede správní řízení a provádí činnost státního odborného dozoru.
*stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na silnicích a místních
komunikacích a povoluje vyjímky omezení jízdy některých vozidel

*pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel za účelem zajištění bezpečného
přechodu dětí a školní mládeže a provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu
na pozemních komunikacích
*vydává a odnímá průkazy způsobilosti řidičů v taxislužbě a vede jejich evidenci
*vydává a odnímá doklady o stanovení evidenčních čísel na vozidla taxislužby
*zpracovává podklady pro výkon státního odborného dozoru na úseku taxislužby
*vydává a odnímá rozhodnutí o zřízení stanic měření emisí včetně souhlasu
k zahájení činnosti
*vykonává státní kontrolu nad stanicemi měření emisí

2. Zajišťuje výkon speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic a ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikacích, které nejsou podle zvláštních předpisů pověřeny výkonem působnosti obecného stavebního úřadu
*vede stavební řízení a zpracovává rozhodnutí týkající se vydání stavebního
povolení pro stavby pozemních komunikací, zpracovává stanoviska k ohlášení
drobných staveb nebo stavebních úprav a zpracovává rozhodnutí týkající
se zřízení věcného břemene k využití pozemku pro účely stavby pozemní komunikace
*provádí činnost státního stavebního dohledu
*vede řízení a zpracovává rozhodnutí o pokutách práv.
nebo fyzických osob podnikajících podle zvláštních
předpisů za porušení stavebního zákona

3. Ve věcech pozemních komunikací na úseku samosprávy
*plní funkci výkonu dopravního a drážního úřadu
*podílí se na organizaci celostátního informačního systému o jízdních řádech
*zajišťuje vydávání parkovacích karet A, AD, AP
*vydává stanoviska pro udělovaní koncesí "Silniční motorová doprava osobní"
*vyřizuje stížnosti a připomínky občanů
*poskytuje metodickou a odbornou pomoc v oblasti silničního hospodářství
pro města a obce v územním obvodu MMO
*zabezpečuje úkoly v případě havárií a kalamit dle statutu IZS


3.Oddělení dopravních přestupků

Vedoucí oddělení: Bc. Vlastimil Kocur
Telefon : 553 756 950
E-mail : vlastimil.kocur@opava-city.cz

*provádí výkon státní správy na úseku přestupků proti bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu, ( dopravní nehody, řízení motorových vozidel pod vlivem
alkoholu, parkování vozidel, nepřiměřená rychlost, technický stav vozidel,
nepředložení dokladů apod.)
*provádí výkon státní správy na úseku ostatních přestupků na úseku dopravy
a silničního hospodářství ( provozování dopravy bez povolení, užití dálnice
bez poplatku, zničení, poškození zařízení a značek, uzavření komunikace
bez povolení apod.),
*provádí výkon státní správy na úseku přestupků -zákonného pojištění
motorových vozidel,
*provádí výkon státní správy na úseků přestupků ve státní správě,
které byly spáchány na úseku dopravy ( např. neprovedení změn v registru
vozidel při koupi nebo prodeji vozidla).

KONTAKTNÍ ADRESA:

Odbor dopravy
Ing. Josef Trčka
Krnovská 1
746 60 Opava
Česko (CZ)
tel: (+420) 553 690 280

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.opava-city.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 527 org. 56, 14.10.2003 v 11:40 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY