CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Fulltext
Sobota 22.02.2020
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 

Euroregion Silesia

Euroregiony - mosty přes hranice
Ještě na počátku 90. let minulého století byly pojmy "euroregion" a "přeshraniční spolupráce" pro většinu z nás pojmy neznámé, bezobsažné, nezajímavé. Neprodyšně uzavřená státní hranice naší země neumožňovala téměř žádné přeshraniční kontakty, neznali jsme místa a sousedy na druhé straně. Hranice vzniklé v průběhu posledních třech století a ještě zesílené po druhé světové válce tak postavily neprůchodné bariéry mezi regiony, které historicky patřily k sobě, a vtiskly jim postavení periferních, pro život ne příliš atraktivních oblastí. Touha obyvatel příhraničí po životě stejně kvalitním jako ve vnitrozemí vedla po roce 1989 obce k hledání nových možností přeshraniční spolupráce a společného řešení specifických problémů hraničních regionů. Po vzoru západní Evropy začala vznikat regionální sdružení, která navazovala spolupráci s obdobnými sdruženími na druhé straně hranice. Tak i u nás začaly vznikat první "euroregiony", které jako mosty spojily sousední země a staly se hnací silou přeshraniční spolupráce.

Jedno Slezsko - dvě země
Nejinak tomu bylo i na historickém území Slezska rozprostírajícím se v severovýchodní části dnešní České republiky a jihozápadní části Polska. Města a obce této oblasti byly k vzájemné spolupráci předurčeny společným historickým vývojem. K rozdělení tohoto jednolitého území státní hranicí došlo až v roce 1742, kdy Marie Terezie ve válce s pruským králem Bedřichem II. prohrála větší část Slezska. Ratibořsko, Glubčicko a Hlučínsko přešlo pod vládu Pruska, zatímco Opavsko a Krnovsko zůstalo na území koruny české pod vládou rakouských Habsburků. Vznik státní hranice tak zpomalil a posléze zcela zastavil rozvoj vzájemných kontaktů. Skutečná česko-polská spolupráce na tomto území se tak mohla začít rozvíjet až po roce 1989. Nejprve měla charakter individuální partnerské spolupráce jednotlivých obcí a měst, postupně však nabývala regionálního charakteru a v roce 1998 vyvrcholila ustavením euroregionu, jehož název je odvozen od území, na kterém se z větší části nachází - Silesia (Slezsko).

Euroregion Silesia
Euroregion Silesia je jedním ze čtyř euroregionů na území Moravskoslezského kraje, zahrnující na české straně území okresu Opava, části okresu Bruntál (Krnovsko) a Novojičínsko. Na polské straně euroregion zahrnuje powiaty (okresy) raciborski, glubczycki, wodzislawski a rybnicki, které se nacházejí na území dvou vojvodství - Opolského a Slezského. Členy české části euroregionu, sdružení s názvem Euroregion Silesia-CZ, je v současné době 61 obcí a měst a 3 přidružené organizace - Matice slezská, Hospodářská komora Opava a Slezská univerzita Opava. Polskou stranu euroregionu tvoří Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry (Sdružení obcí povodí Horní Odry), jehož členy je 19 polských měst a obcí. Celkový počet obyvatel členských obcí a měst je 520 tisíc.

Společná historie, jazyková příbuznost, podobná kultura, politické podmínky i ekonomický potenciál byly a jsou dobrými předpoklady pro intenzívní česko-polskou spolupráci. Území Euroregionu Silesia je navíc přirozeným geografickým prostředím pro vzájemné kontakty lidí přes hranici, bez přírodních překážek v podobě hor či větších vodních toků. Tyto kontakty jsou usnadněny také neobvykle velkým počtem hraničních přechodů. Těch se jen na hranici na území euroregionu dlouhé necelých 90 km nachází 17, z toho 14 určeno pro tzv. malý pohraniční styk obyvatel příhraničních okresů.

Border Crossing v Euroregionu Silesia - modelová studie překračování hranice

Bez ohledu na poměrně dobře prostupnou hranici Euroregion Silesia pracuje na projektu, jehož výstupem by měla být modelová studie překračování hranice v západní části Moravskoslezského kraje po vstupu České a Polské republiky do Evropské unie a následně do tzv. Schengenského prostoru. Zpracovaný model by měl představit nejvhodnější a nejpřirozenější místa pro překračování státní hranice bez ohledu na stávající stav, včetně prognóz intenzit dopravních proudů a přepravních vztahů. V současné době je již zpracována první etapa studie, která zmapovala historii i současný stav překračování hranice v této oblasti, požadavky obcí a měst z obou stran hranice, fyzickou inventuru stávající dopravní infrastruktury včetně fotodokumentace a mapových podkladů a prognózu rozvoje území euroregionu v oblasti podnikatelských aktivit, cestovního ruchu, kultury apod. Druhá etapa studie, která bude zpracována v průběhu roku 2005, již bude obsahovat uvedení dopravních proudů, modely budoucí dopravy a využití stávajících i nově navrhovaných míst překračování hranice. Pro potřeby příhraničních obcí a měst poskytne informace o potřebném rozsahu propojení dopravní infrastruktury obou států v souvislosti s budoucím volným pohybem osob včetně návrhů technických opatření a nákladů na jejich realizaci.

Programy přeshraniční spolupráce
Spolupráce a dobré vztahy mezi lidmi rozdělenými státní hranicí jsou základem procesu evropské integrace, jsou tudíž zároveň jednou z priorit politiky Evropské unie. Přeshraniční spolupráce je ze strany unie finančně podporována prostřednictvím speciálních programů, jakými byl předvstupní program Phare CBC(Cross-Border Co-operation = přeshraniční spolupráce) nebo pro naši zemi nový program Iniciativy INTERREG IIIA. Od roku 2001,kdy finanční podpora ze strany EU byla rozšířena i na česko-polskou hranici, Euroregion Silesia pomáhá aktérům přeshraniční spolupráce z řad obcí, měst, škol, občanských sdružení a dalších neziskových organizací tyto speciální programy využívat. Jak český tak polský sekretariát poskytuje informace a metodickou pomoc při zpracování žádostí o grant, zástupci členských obcí euroregionu se pak podílejí na výběru těch nejlepších projektů. Stejně jako ostatní euroregiony na česko-polské hranici také Euroregion Silesia obhospodařuje speciální fond určený k financování menších neinvestičních přeshraničních aktivit.

Euroregion Silesia před a po vstupu do EU
Mají euroregiony v Evropě budoucnost ? Má existence euroregionů po vstupu do EU nějaký smysl ? Na tyto otázky lze najít odpovědi v historii evropských hraničních regionů. Nejstarší euroregion na holandsko-německých hranicích existující do dnešní doby vznikl již v roce 1958, v roce 1965 na Mezinárodní konferenci regionálního plánování v Basileji byl poprvé představen návrh na založení sdružení hraničních regionů, v roce 1971 pak deset hraničních regionů západní Evropy založilo oficiální Asociaci evropských hraničních regionů(AEBR - Association of European Border Regions). V současné době tato Asociace reprezentuje více než 170 hraničních regionů po celé Evropě.

Euroregion Silesia jako jeden z nejmladších euroregionů na česko-polské hranici se formoval, rozšiřoval svou členskou základnu a upevňoval své postavení velmi pozvolna. V současné době však představuje stabilní, funkční a zkušenou přeshraniční strukturu, o jejíž budoucnosti není pochyb. Je plnohodnotným partnerem mnoha institucím při řešení přeshraniční problematiky, jako jeden ze zakládajících členů Konzultativní rady euroregionů visegrádských zemí navázal spolupráci s euroregiony v zahraničí. Jako konkrétní příklad spolupráce se zahraničními regiony lze uvést mj.i projekt v oblasti cestovního ruchu "Tour.com", realizovaný ve spolupráci s pěti regiony v německo-francouzském, německo-polském a česko-polském příhraničí a financovaný v rámci programu INTERREG IIIC. Euroregion se také aktivně podílí na práci Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci, jejíž letošní jubilejní desáté zasedání se uskutečnilo právě v Opavě, sídle české části euroregionu. V závěrečném protokolu komise mj. s uspokojením konstatovala velmi dobrou spolupráci euroregionů při realizaci programů EU zaměřených na podporu přeshraniční spolupráce a doporučila aktivní zapojení zástupců euroregionů do práce všech pracovních skupin komise. Toto doporučení mezivládní komise je nepochybným důkazem pevného postavení a rostoucího významu česko-polských euroregionů.

Z TISKOVÝCH ZPRÁV A ČLÁNKŮ

LOKALIZACE


Typ záznamu: Euroregion
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 18.04.2005 v 17:28 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY