CZECH TOURISM TURISTICKÉ REGIONY TR 14 SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TR 13 STŘEDNÍ MORAVA TR 12 JIŽNÍ MORAVA TR 11 VYSOČINA TR 10 VÝCHODNÍ ČECHY TR 09 ČESKÝ RÁJ TR 15 KRKONOŠE TR 08 ČESKÝ SEVER TR 07 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY TR 06 ZÁPADOČESKÉ LÁZNĚ TR 05 PLZEŇSKO TR 04 ŠUMAVA TR 03 JIŽNÍ ČECHY TR 02 STŘEDNÍ ČECHY TR 01 PRAHA PO RUSSKI POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY
Fulltext
Pondělí 27.05.2019
  TOP 20  
  Databanka akcí
 
  KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A SPOTŘEBNÍ VYŽITÍ  
  Sportovní aktivity
Kultura
Zábava
Nákupy
 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST A MÍSTOPIS  
  Dopravní dostupnost
Místopis
Přírodní zajímavosti
 
  POZNÁVACÍ CESTOVNÍ RUCH  
  Technická pamětihodnost
Církevní památka
Archeologie
Kultura
Lidová architektura
Hrady a zámky
Městské zajímavosti
Židovské památky
Ostatní
 
  LÁZEŇSTVÍ A WELLNESS  
  Lázně
Wellness
 
  ORGANIZACE CESTOVNÍHO RUCHU  
  Organizace cestovního ruchu
 
  SPORT  
  Letectví
Zimní sporty
Vodní sporty
Cykloturistika
Pěší turistika
Ostatní
 
  UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ, SERVIS NA CESTÁCH  
  Ubytování
Stravování
Gastronomie
Servis na cestách
Mapy
Web kamera
 

Růžák

Rozkládá se 1,5 km východně od Růžové a 1 km západně od Srbské Kamenice, v k.ú. Srbská Kamenice a Růžová. Rozloha: 118,11 ha, nadmořská výška 320 - 619 m. n. m.
Předmětem ochrany jsou přirozené smíšené porosty a typická bazifilní květena na čedičovém podkladě. V rámci NP jde o tzv. ostrovní lokalitu, značně odlišnou od svého okolí, a krajinný prvek prvořadého významu.
Flóra: Na výskyt rostlinných druhů v rezervaci má zásadní vliv geologický podklad, který má ve vrcholové části až k úpatí bazický charakter a teprve ve spodních partiích se uplatňují na živiny chudé pískovcové sedimenty. Proto v horních částech a na svazích Růžáku se vyskytuje bohatý bylinný podrost reprezentovaný druhy: strdivkou jednokvětou, svízelem vonným, kyčelnicí devítilistou (Dentaria enneaphyllos) a k. cibulkonosnou (Dentaria bulbifera), plicníkem tmavým (Pulmonaria obscura), kostřavou lesní (Festuca altissima), ječmenkou evropskou (Hordelymus europaeus). Zajímavý je výskyt kapradiny laločnaté (Polystichum aculeatum). Na vlhčích místech roste např.: rozrazil horský, mokrýš střídavolistý a vstřícnolistý a ostřice řídkoklasá.
Suťová pole na jižních svazích jsou floristicky chudá, z významnějších druhů jsou zastoupeny tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), zvonek broskvolistý (Campanula persicifolia) a silenka nící (Silene nutans). Přestože se suťové enklávy rozprostírají na již. a vých. svahu, lze zde zastihnout některé montánní mechy, jako štěrbovku skalní (Andreaea rupestris), či druhy rodu zoubkočepka (Racomitrium) - zoubkočepku svazčitou (R. fasciculare), z. různořadou (R. heterostichum) a z. mechovitou (R. lanuginosum
Fauna: Rezervace je charakteristická bohatým druhovým spektrem nejrůznějších bezobratlých živočichů, zejména hmyzu. Dosud zde bylo zjištěno 437 druhů motýlů (Vávra 2002). K nejvýznamnějším patří ty druhy, které indikují kvalitu zdejších biotopů. Vrbkovníček Mompha terminella žijící na čarovníku (Circaea sp.) patří k velmi lokálním druhům. Nehojná píďalka Eustroma reticulatum je typickým druhem pásma bučin. Nález mola Eudarcia pagenstecherella představoval teprve druhou lokalitu v rámci celé České republiky. Neméně bohaté je společenstvo brouků. Z významných druhů můžeme jmenovat roháčka Ceruchus chrysomelinus (kriticky ohrožený druh dle Vyhlášky 395/92 Sb.), střevlíky Carabus irregularis a C. problematicus (ohrožené druhy), stehenáče Ischnomera cinerascens či větevníčka Platyrhinus resinosus. K velmi významným druhům patří bezkřídlé terikolní druhy nosatců rodu Acales, které patří k významným indikačním druhům pro stanovení kontinuálních lesů, tj. lesů s přirozeným ekosystémem. K vzácný a ohroženým sarančím patří Chorthippus pullus. Pravidelně zde hnízdí datel černý (Dryocopus martius), žluna šedá (Picus canus)lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca), šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) či holub doupňák (Columba oenas). Rozmnožuje se zde také čolek horský (Triturus alpestris) a ještěrka živorodá (Lacerta vivipara).

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Barbora Laštůvková (České Švýcarsko o.p.s.) org. 2, 20.04.2006 v 09:06 hodin
Copyright 1998-2019 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
1 PRAHA
2 STŘEDNÍ ČECHY - ZÁPAD
3 STŘEDNÍ ČECHY-JIHOVÝCHOD
4 STŘEDNÍ ČECHY - SV - POLABÍ
5 JIŽNÍ ČECHY
6 ŠUMAVA - VÝCHOD
7 CHODSKO
8 PLZEŇSKO
9 TACHOVSKO - STŘÍBRSKO
10 ZÁPADOČESKÝ LÁZEŇSKÝ TR
11 KRUŠNÉ HORY - ZÁPAD
12 KRUŠNÉ HORY
13 ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ-ŽATECKO
14 DĚČÍNSKO A LUŽICKÉ HORY
15 MÁCHŮV KRAJ
16 LUŽICKÉ HORY A JEŠTĚD
17 FRÝDLANTSKO
18 JIZERSKÉ HORY
19 ČESKÝ RÁJ
20 KRKONOŠE - ZÁPAD
21 KRKONOŠE - STŘED
22 KRKONOŠE - VÝCHOD
23 PODZVIČÍNSKO
24 KLADSKÉ POMEZÍ
25 HRADECKO
26 ORLICKÉ HORY A PODORLICKO
27 PARDUBICKO
28 CHRUDIMSKO - HLINECKO
29 SVITAVSKO
30 VYSOČINA
31 MORAVSKÝ KRAS A OKOLÍ
32 BRNO A OKOLÍ
33 PODYJÍ
34 LEDNICKO - VALTICKÝ AREÁL
35 SLOVÁCKO
36 STŘEDNÍ MORAVA - HANÁ
37 ZLÍNSKO
38 BESKYDY A VALAŠSKO
39 OBLAST OSTRAVSKO
40 OBLAST POODŘÍ
41 OPAVSKÉ SLEZSKO
42 TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
43 OBLAST JESENÍKY